fbpx

“Regulamin Świadczenia Usług Projektowych, Doradczych, Konsultingowych, Szkoleniowych i Warsztatowych”

Obowiązujący od dnia 1 października 2021r.

§1

Definicje

Niniejszy regulamin wprowadza następujące definicje:

 1. REGULAMIN – czyli niniejszy zbiór zapisów regulujących wszelkie kwestie dotyczące świadczenia usług doradczych, konsultacyjnych i szkoleniowych przez Stereomatic Agency Group S.C.
 2. USŁUGI DORADCZE – to cały ogół działań związanych z działaniami konsultingowymi, doradczymi, wsparciem pracowników i personelu Zleceniodawcy w obszarze dotyczącym marketingu, sprzedaży, działań e-commerce i organizacji eventów / wydarzeń / konferencji oraz innych działań z tym związanych.
 3. USŁUGI SZKOLENIOWE i WARSZTATOWE – to wszystkie działania związane z zaplanowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń i / lub warsztatów, zgodnie z zaplanowaną ze Zleceniodawcą specyfikacją i programem.
 4. USŁUGI PROJEKTOWE – to działania związane z zaplanowaniem i realizacją działań projektowych dotyczących np. przygotowania strategii marketingowej, projektu i realizacji eventu, przygotowaniem warsztatów, szkolenia, zaprojektowaniem strony internetowej, czy identyfikacji wizualnej itp.
 5. ZLECENIOBIORCA – Damian Haftkiewicz oraz Kamila Watras-Haftkiewicz, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Stereomatic Agency Group Damian Haftkiewicz Kamila Watras-Haftkiewicz Spółka Cywilna, z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ulicy Bajana 44a/6, identyfikującej się numerem NIP 852-254-58-14, REGON: 320598277.
 6. ZLECENIODAWCA – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca usługę.
 7. STRONY – o Stronach w niniejszej umowie mowa wówczas, gdy chodzi jednocześnie o Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
 8. UCZESTNIK – Zamawiający bądź osoba wyznaczona przez niego do wzięcia udziału w projekcie / warsztatach / szkoleniu.
 9. UMOWA – porozumienie zawarte i podpisane pomiędzy Stronami, tj. Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, przy jednoczesnym zachowaniu trzech niezbędnych do jej realizacji warunków, tj.:

a) zapoznanie się przez Zleceniodawcę z niniejszym Regulaminem, stanowiącym jej integralną część, przy jednoczesnej akceptacji jego postanowień,

b) zapłata zaliczki w wysokości minimum 50% wartości danej Usługi,

c) ustalenie terminów i warunków logistycznych realizacji Usługi, które zostały zaakceptowane przez Strony.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki świadczenia Usług Projektowych, Konsultingowych, Doradczych, Szkoleniowych i Warsztatowych, warunki zawierania umów, a także ogólne procedury postępowania reklamacyjnego, które mogą mieć miejsce pomiędzy Stronami.
 2. Zleceniobiorcą ww. Usług, a także wszelkich innych, które zostaną ustalone pomiędzy Stronami są łącznie Damian Haftkiewicz oraz Kamila Watras-Haftkiewicz, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Stereomatic Agency Group Damian Haftkiewicz Kamila Watras-Haftkiewicz Spółka Cywilna, z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ulicy Bajana 44a/6, identyfikującą się numerem NIP 852-254-58-14, REGON: 320598277.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Zleceniobiorca. Podanie ich przez Zleceniodawcę jest całkowicie dobrowolne, a Zleceniodawcy i Uczestnikom Usług przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem https://www.stereomatic.pl/ nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.

§3

Warunki współpracy pomiędzy Stronami, warunki płatności i rezygnacji

 1. W momencie ustalenia ze Zleceniodawcą terminu przeprowadzenia Usługi Projektowej, Konsultingowej, Doradczej, Szkoleniowej lub Warsztatowej, dalej zwanej Usługą, przez Zleceniobiorcę zostanie wystawiona faktura pro forma na 50% wartości Usługi wraz z ewentualnymi dodatkowymi opłatami, które zostaną ustalone pomiędzy Stronami. Może to być np. koszt dojazdu Zleceniobiorcy na miejsce wykonania usługi, koszty wynajmu sali szkoleniowej, rezerwacja hotelu, catering i inne koszty, które wynikną w ramach ustaleń pomiędzy Stronami.
 2. Gwarancją rezerwacji terminu realizacji Usługi przez Zleceniobiorcę, jest opłacenie przez Zleceniodawcę faktury pro forma, o której mowa ww. punkcie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed ustalonym terminem realizacji Usługi, chyba, że Umowa między Stronami stanowi inaczej.
 3. Po wykonaniu Usługi przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłaty pozostałej części kwoty wynagrodzenia z tytułu wykonania Usługi wraz z ewentualnymi opłatami dodatkowymi, która mogą wystąpić w trakcie wykonywania Usługi, i które w formie pisemnej lub e-mailowej zostaną wcześniej zaakceptowane przez Zleceniodawcę, a o których mowa w punkcie 1 powyżej, na podstawie otrzymanej faktury końcowej z 7-dniowym terminem płatności, liczonym od dnia wykonania Usługi.
 4. Podpisując umowę oraz dokonując wpłaty zaliczki Zleceniodawca przyjmuje ofertę Zleceniobiorcy i w pełni akceptuje zasady i warunki ewentualnej rezygnacji z Usługi i zwrotu wpłaconych kwot, które brzmią następująco, o ile Umowa zawarta pomiędzy stronami nie stanowi inaczej:

a) w przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni kalendarzowych włącznie przed terminem realizacji usługi ustalonym w §1 niniejszej umowy, Zleceniodawcy przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty wynagrodzenia;

b) w przypadku rezygnacji nie później niż 7 dni kalendarzowych włącznie przed terminem realizacji usługi ustalonym w §1 niniejszej umowy, Zleceniodawcy przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty wynagrodzenia;

c) w przypadku rezygnacji później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem realizacji usługi ustalonym w §1 niniejszej umowy – Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia.

5. Przyczyny rezygnacji z zamówionej Usługi lub zmiany jej terminu dokonane przez Zleceniodawcę nie mają wpływu na zasady określone w 3 niniejszego Regulaminu.

6. Kwoty zatrzymanego wynagrodzenia z tytułu odwołania terminu świadczonej Usługi stanowią wynagrodzenie Zleceniobiorcy za pozostanie w gotowości do świadczenia danej Usługi w pierwotnym terminie.

7. Wszelkie korekty należnego wynagrodzenia oraz kosztów dodatkowych zostaną objęte odpowiednimi dokumentami księgowymi zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

8. Zleceniodawcy przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia w pełnej wysokości, w przypadku:

a) rezygnacji z wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę,

b) zaproponowania przez Zleceniobiorcę zmiany terminu wykonania Usługi i braku akceptacji tego terminu przez Zleceniodawcę.

9. Każdorazowo odwołanie lub zmiana terminu wykonania Usług, jest dla swej ważności konieczna do potwierdzenia w formie pisemnej lub e-mailowej pomiędzy Stronami.

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługi przy zachowaniu najwyższej staranności oraz działać zawsze w najlepiej pojętym interesie Zleceniodawcy i jego klientów, pracowników i / lub partnerów biznesowych, a także wszelkich innych Stron będących interesariuszami Usługi i Umowy.

11. W zależności od charakteru przygotowywanych działań, Zleceniobiorca przeprowadzi je sam bądź za pośrednictwem wyspecjalizowanych podwykonawców, za których działania i zaniechania Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

12. W sytuacji zatrudnienia przez Zleceniobiorcę podwykonawców, jego obowiązkiem jest:

a) koordynacja prac wszystkich podwykonawców w oparciu o zawarte z nimi stosowne umowy w sposób zapewniający realizację Umowy;

b) dostarczanie podwykonawcom wszelkich materiałów, niezbędnych do realizacji Umowy;

c) koordynacja terminów realizacji usługi i płatności właściwych prowadzonym działaniom;

d) zobowiązanie tychże podwykonawców do przestrzegania postanowień Umowy, w tym w szczególności do zachowania poufności jej zapisów i informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy.

e) Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Projektu.

13. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi za Usługę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z ustaleniami szczegółowymi.

§4

Reklamacja Usługi

 1. Każdorazowo Zleceniodawca ma prawo do składania reklamacji dotyczących danej Usługi w terminie do 7 dni roboczych od daty realizacji Usługi.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Zleceniobiorcy wskazany w niniejszym Regulaminie § 1 ust. 5, bądź w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: kamila.watras@stereomatic.pl oraz damian.haftkiewicz@stereomatic.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) imię i nazwisko / nazwę firmy Zmawiającego,

b) adres siedziby Zamawiającego,

c) przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji),

d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,

e) oczekiwania Zleceniodawcy od Zleceniobiorcy względem reklamacji.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Zleceniobiorcę zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia w formie elektronicznej, Zleceniobiorca potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.

6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu ww. terminu do którego można składać reklamację lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, to Zleceniobiorca wyznaczy Zleceniodawcy siedmiodniowy termin na ewentualne złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.

§5

Prawa Autorskie

 1. Dostarczane Zleceniodawcy materiały np. analizy, projekty, wytyczne, kalkulacje, wizualizacje, dane liczbowe i inne, przekazywane przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy w trakcie wykonywania Usługi, przechodzą na własność Zleceniodawcy z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem pkt. 2 w niniejszym paragrafie.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów przekazanych Zleceniodawcy na potrzeby realizacji Usługi nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów.
 3. Treść materiałów jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji Usługi i upublicznione przez Zleceniobiorcę, można przechowywać i drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.stereomatic.pl i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Zleceniobiorcą, a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze partnerskich negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie www.stereomatic.pl.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami